ओन्कोलजी, चिकित्सा केन्द्र स्वास्थ्य को लागि, खराब