को दर्ता स्वामित्व सम्पत्ति छ । दर्ता को स्वामित्व को घर